บริหารทรัพยากรบุคคลด้วย OrangeHRM

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หลักสูตร สำหรับการใช้งานระบบ OrangeHRM

OrangeHRM เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มีหลักการทำงานผ่านเว็บไซต์ มีฟังก์ชั่นการทำงานในหลายส่วนที่จำเป็น อาทิ การบันทึกเวลาเข้างาน การบันทึกการลางาน ประวัติพนักงาน เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการขึ้นไปให้มีความรู้ เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบ OrangeHRM ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานด้านระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น โดยหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานระบบ OrangeHRM ได้

เหมาะสำหรับ

ผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการขึ้นไป

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอบรมนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ท่านละ 5,500 บาท

หัวข้อการบรรยาย

1. Overview for OrangeHRM
2. How to install OrangeHRM Open Source
3. How to use OrangeHRM Live
4. How to set Company Information
5. How to use Employee Details (Job Title, Job Specification, Salary Grade, Skills)
6. How to set Admin Authorize
7. How to use Project Information
8. Report to………………
9. How to use Time Sheet and Report Time Sheet
10. How to set Punch in and Punch Out and Work Shift
11. How to set Job Vacancy / Hiring Manager
12. How to set application details
13. How applicant apply to system
14. How to set Test Template
15. How to use Calendars Interview and Remarks
16. How to set leave rule and leave carried forward
17. How to use assign leave, Leave and approve leave
18. Executive Summary
19. How to set Couse Training and Define Employee
20. How to Approved Training and use Training List

วิธีการอบรม

1. บรรยาย และสาธิต
2. ปฏิบัติ

วิทยากร

นายวีรจักร เจริญลี่นาวา
นางสาวปรินดา สมสังข์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ สามารถใช้งานระบบ OrangeHRM ได้

หมายเหตุ

สมาชิกนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ รับส่วนลดทันที 5 % (3,325)
ชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง ก่อนการอบรม 7 วัน รับส่วนลด 5 % (3,325)
สมาชิกนิตยสาร+ชำระเงินล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วัน รับส่วนลด 10% (3,150)
กรณีขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (หลังหักส่วนลด) บวก Vat 7% (เอกชนจะหัก ณ ที่จ่าย 3%)
ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว

การโอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2989-1145 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn