สร้างสื่อการเรียนการสอน online

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นั้นมีราคาสูงหากเราสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้จะทำให้การสร้างสื่อมีต้นทุนที่ลดลงและไม่ต้องละเมิดลิขสิทธิ์หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการใช้เครื่องมือสร้างสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การนำเสนอในรูปแบบบรรยายลงในโปรแกรมนำเสนอ สื่อในรูปแบบฝึกหัดทบทวนโต้ตอบกับผู้เรียน หลักสูตรนี้จะใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โดยการเรียนการสอนจะเน้นไปในเรื่องของการสร้างสื่อในลักษณะของการเรียนรู้เชิงวัตถุ(Learning Object)โดยใช้เครื่องมือหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ทั้งแบบฝึกหัด บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ โดยเนื้อหาจะเน้นไปที่ Course Lab และHotpotatoesเป็นหลักสำหรับเครืองมืออื่นๆนั้นใช้เพื่อตัดต่อเสียงและบันทึกหน้าจอ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการสอนในรูปแบบโต้ตอบ(interlaction)

2.ผู้เรียนสามารถแบบฝึกหัดในรูปแบบโต้ตอบได้

3.สามารถสร้างสื่อการสอนกับเครื่องมือโอเพนซอร์ส

ดำเนินการสอนโดย

อ.ภาณุภณ พสุชัยสกุล

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

Share