หมวด: MySQL

สร้างฐานข้อมูลง่ายๆ ด้วย MySQL

ภาพรวมของหลักสูตร
ฐานข้อมูล คือการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญขององค์กรอย่างมีระเบียบแบบแผน ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการ หรือจัดการงานต่างๆ องค์กรใดขาดซึ่งข้อมูลแล้ว องค์กรนั้นก็ย่อมไม่สามารถที่จะบริหาร และวางแผนจัดการงานต่างๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรภาคธุรกิจ ข้อมูลเปรียบเสมือนอาวุธที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้ ประสบผลสำเร็จ ข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ
ข้อดีของโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL คือ 1) ใช้งานง่าย 2) ใช้ทรัพยากรของเครื่องไม่มาก และ 3) ที่สำคัญเป็นของฟรี ไม่ต้องกลัวเรื่องลิขสิทธิ์
สำหรับเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะแนะนำให้รู้จักโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL โดยเน้นในการใช้งานในลักษณะ Command Line คือการเรียนรู้คำสั่ง SQL เพื่อจัดการฐานข้อมูลเป็นหลักตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง เนื่องจากคำสั่ง SQL เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับโปรแกรมเมอร์ทุกคน ถ้าเราจะเขียนโปรแกรมไม่ว่าภาษาอะไรเพื่อที่จะจัดการฐานข้อมูล แต่ไม่รู้คำสั่ง SQL การเขียนโปรแกรมนั้นก็จะค่อนข้างลำบากทีเดียว นอกจากนั้นในหลักสูตรยังมีเนื้อหาในส่วนของการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ เป็นลักษณะ GUI และในส่วนสุดท้ายจะแนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ที่ใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการต่อยอดความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมที่สูงยิ่ง ขึ้นได้ต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยมีความรู้ความเข้าใจฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เบื้องต้น
สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
- ผู้เรียนสามารถนำความรู้การจัดการฐานข้อมูล MySQL ไปประยุกต์ใช้ในงานได้
-  หนังสือคู่มือจัดการฐานข้อมูล MySQL และซีดีประกอบการอบรม
วันเวลาและสถานที่อบรม
วัน : จำนวน 2 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์
ราคา : 4,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
วันที่ 1
-    ติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL
-    คำสั่งพื้นฐาน MySQL
-    Data Definition Language (ประเภทของข้อมูลใน MySQL, การสร้าง/ลบฐานข้อมูล, การสร้าง/ลบตาราง, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาราง)
-    Data Manipulation Language (Insert, Update, Delete)
-    Data Retrieval Command (Select)
-    Advance Data Retrieval Command (Join Table, Subqueries)
-    SQL Functions (Operator, Control Flow Functions, String Functions, Numeric Functions, Date and Time Functions, Group Functions)
วันที่ 2
-    View (การสร้าง/แก้ไข/ลบ View)
-    Transaction Command (Commit, Rollback, Autocommit, Partial Rollback)
-    Store Procedures and Trigger
-    Data Control Language (การเรียกดูผู้ใช้, การกำหนดสิทธิ์, การยกเลิกสิทธิ์)
-    การสำรองและกู้คืนข้อมูล
-    PhpMyAdmin
-    การเขียนโปรแกรม PHP จัดการ MySQL
หมายเหตุ สมาชิกนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ รับส่วนลดทันที 5 % (4,655 บาท)
ชำระ เงินเพื่อสำรองที่นั่ง ก่อนการอบรม 7 วัน รับส่วนลด 5 % (4,655 บาท)
สมาชิกนิตยสาร+ชำระเงินล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วัน รับส่วนลด 10% (4,410 บาท)                    กรณีขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บวก Vat 7% (ทางลูกค้าจะหัก ณ ที่จ่าย 3%)
ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าอบรมกรุณานำโน้ตบุ๊คมาเอง เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

การ โอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2989-1145 , 08-6304-9545 , 098 2719568

 
Share