เปิดโลกสถิติ พิชิตข้อมูลด้วย OpenStat

ภาพรวมของหลักสูตร
ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมการทำวิจัยกันมากขึ้น ทั้งในด้านการวิเคราะห์สถิติ วิจัยตลาด วิจัยด้านการแพทย์ การควบคุมคุณภาพการผลิต รวมทั้งการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ทำให้ซอฟท์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ SPSS (Statistical Software Package for the Social Sciences) ส่วนโปรแกรมอื่นๆ เช่น SAS, Stata , SPlus, หรือ R มักจะไม่ค่อยได้รับความนิยมนักเนื่องจากผู้ใช้โดยทั่วไปจะคุ้นเคยกับ graphical user interface (GUI) ของ SPSS มากกว่า แต่การจัดหาโปรแกรม SPSS นั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เป็นอุปสรรคในการสร้างงานวิจัยและไม่เหมาะกับการใช้งานในสถานศึกษาหรือ องค์กรที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้โปรแกรม SPSS ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จนถึงขั้นถูกฟ้องร้องได้
ดังนั้นทางออกก็คือการใช้โปรแกรม Open source ที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ โดยโปรแกรมดังกล่าวชื่อว่า OpenStat ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานครอบคลุมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ทั้งยังมี graphical user interface (GUI) ที่ง่ายพอจะใช้ทดแทน SPSS ในการเรียนรู้สถิติ ทำวิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด  OpenStat มีเวอร์ชั่นที่ Run ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows เขียนขึ้นด้วยภาษา Borland’s C++ Builder และเวอร์ชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux เรียกว่า LinuxOStat เขียนขึ้นด้วยภาษา Borland’s Kylix compiler  และล่าสุด OpenStat ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ที่ชื่อ LazStats ซึ่งมีให้เลือกใช้ได้ทั้งบน Windows ,Linux และ Mac OS X
โดยการอบรม OpenStat ในคอร์สนี้จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทดลองใช้งาน OpenStat ในฟังก์ชั่นต่างๆ รวมถึงการแปลความหมายผลลัพธ์จากเมนูคำสั่งทางสถิติต่างๆ ของ OpenStat เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
หลัก สูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • บุคคล ทั่วไปที่สนใจหรือทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้สถิติ เป็นนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์
  • นิสิตระดับปริญญาตรี –โท-เอก ที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Open source
  • พนักงาน ภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรของตนเองเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรด้วย Open source


สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  • ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถใช้โปรแกรม OpenStat ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้าน ลิขสิทธิ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติขั้นพื้นฐาน-สูง ในโปรแกรม OpenStat รวมถึงสามารถแปลผลหรือนำผลลัพธ์ไป ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


วิทยากร
อมร เทพ   ทองชิว
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท การจัดการประยุกต์ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท  พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประสบการณ์ ในการทำงาน
วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท เอ็ม บี เค ลอนดรี้ จำกัด
วิศวกรแผนกติดตั้ง บริษัท ฟอร์เบส จำกัด
วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท โอลีน จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท  พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผล งานที่เกี่ยวกับโปรแกรม OpenStat
วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม OpenStat  สําหรับงานวิจัย” จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปี 2552)
ที่ปรึกษาการใช้ OpenStat ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยให้กับนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษาในหลายสถาบัน
วันเวลาและสถานที่อบรม
วัน :                                      จำนวน 2 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10
ราคา : 4,500 บาท/ท่าน/หลักสูตร

วันที่ 1
ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับ ฟังก์ชั่นต่างๆ ของ OpenStat
1.แนะนำโปรแกรม OpenStat
ประวัติความเป็นมาของ OpenStat
ข้อดีข้อเสีย OpenStat
ความสามารถ OpenStat
2.การติดตั้ง OpenStat นำเข้าข้อมูลและจัดการเกี่ยวกับตัวแปร
3.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา  เช่น ความถี่ ร้อยละ ความเบี่ยงเบน ความเบ้ ความโด่ง
การทดสอบการกระจายตัวแบบปกติของข้อมูล
การสร้างกราฟ เช่น Histograms, Pie chart, Bar chart, QQ plot ,Bubble plot ,X versus Y plot, Box plot และ Stem & leaf plot
4.การเปรียบเทียบข้อมูล จากสมมุติฐาน (Simple Comparisons)
การประมาณค่าเฉลี่ยและสัดส่วน
การทดสอบเกี่ยวกับการทดสอบค่าเฉลี่ย (Mean) 1 กลุ่ม และ 2 กลุ่ม
5.การ วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analyzes of Variance)
การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว และหลายทาง
การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ Nested factors
การวิเคราะห์ความแปรปรวน ที่ใช้ในการทดลอง และ Latin Square
6.การ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation)
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ด้วย Pearson Correlation
การหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression)
7.การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
BLOCK ENTRY MULTIPLE REGRESSION
STEPWISE FORWARD MULTIPLE REGRESSION
BACKWARD STEPWISE MULTIPLE REGRESSION
BINARY LOGISTIC REGRESSION
WEIGHTED LEAST-SQUARES REGRESSION
2-STAGE LEAST-SQUARES REGRESSION
NON-LINEAR REGRESSION
8.การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปร (Multivariate Statistics)
DISCRIMINANT FUNCTION / MANOVA
CLUSTER ANALYSES (Hierarchical & K-Means Clustering)
PATH ANALYSIS
FACTOR ANALYSIS
9.การวิเคราะห์สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric Statistics)
CONTINGENCY CHI-SQUARE
SPEARMAN RANK CORRELATION
MANN-WHITNEY U TEST
KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY ANOVA
WILCOXON MATCHED-PAIRS SIGNED RANKS TEST
FRIEDMAN TWO WAY ANOVA
PROBABILITY OF A BINOMIAL EVENT
KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST
10.การหาคุณภาพเครื่องมือวัด (Measurement)
การคำนวณค่า Cronbach alpha หรือ Kuder-Richadson
11.การทำงานกับ เมตริกซ์เบื้องต้น (The Matrix Manipulation System)
12.การควบคุม คุณภาพการด้วยวิธีทางสถิติ (Statistical Process Control)
การสร้าง Control Chart แบบต่าง ๆ
13.การใช้งานฟังก์ชั่นทางการเงิน (Financial Procedures)
การคำนวณ Loan amortization , Future value , Present value ,Payment ,Interest payment ,Depreciation ,IRR & NPV

วัน ที่ 2
ต่อเนื่องจากวันแรก เสริมด้วย Work Shop ด้าน Marketing Research.
14.วงจรข่ายนิวรอล (Neural Networks)
แนะนำวิธีการ  Regression Analysis ด้วย One & Multiple Predictor  ด้วย Neural Networks.
15.การจำลองข้อมูลตามเงื่อนไขและทฤษฎีทางสถิติ (SIMULATION)
การจำลองรูปแบบการกระจายตัวทางทฤษฎีต่าง ๆ  การจำลองข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และการจำลองข้อมูลแบบ 2-way ANOVA เป็นต้น
16. Marketing Research Workshop การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยจริง ตั้งแต่นำเข้าข้อมูลจนถึงการสรุปผล
16.1.งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพงานบริการ เริ่มด้วยการนำเข้าข้อมูล Recode สถิติเชิงพรรณา การนำ เสนอข้อมูลเป็นตารางร้อยละ การทดสอบการกระจายตัวแบบปกติ การทดสอบความแปรปรวนของข้อมูล การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ (correlation) และการทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-test) และมากกว่า 2 กลุ่ม (ANOVA) รวมถึงเสนอแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
16.2.แนะนำเทคนิคสถิติขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ เช่น
Factor analysis ใช้สำหรับระบุรสนิยม คุณลักษณะเด่น หรือแบ่ง Segmentation ของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่สำรวจมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  และกำหนดกลยุทธ์การตลาดพิชิตคู่แข่ง
Clustering เปิดเผยให้เห็นกลุ่มข้อมูล (Clusters) จากเหมืองข้อมูลที่มีเพื่อใช้ในการจัดกลุ่ม คน สัตว์ สิ่งของ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทำ CRM & Promotion แยกการนำเสนอในลักษณะ Mass customization ตามแต่ละกลุ่มได้


หมายเหตุ
- หลักสูตร เปิดโลกสถิติ พิชิตข้อมูลด้วย OpenStat ราคา 4,500 บาท/ท่าน
- กรณีชำระเงินล่วงหน้าก่อนการอบรม ลด 5 % คงเหลือ 4,275 บาท/ท่าน
- กรณีชำระเงินล่วงหน้าและเป็นสมาชิกนิตยสาร ลด 10% คงเหลือ 4,050 บาท/ท่าน
- กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับกับภาษี กรุณาบวก Vat 7% เพิ่มจากยอดปกติหรือเพิ่มจากยอดที่หักส่วนลดแล้ว
(4,500 + 7% = 4,815 บาท, 4,275 + 7% = 4,574.25 บาท, 4,050 + 7% = 4,333.50 บาท)
- บริษัทเอกชนกรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีสถานศึกษา/ราชการที่ได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาบวก Vat 7% อย่างเดียว
- ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาอบรมเอง เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

การ โอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส
จากนั้นส่งใบโอนเงินพร้อมใบสมัคร สแกนส่งมาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือส่งแฟกซ์มาที่ 0-2453-9628 หรือโทรมาแจ้งที่ คุณจอย 08-7099-0005

การเดินทางมาอบรม ณ ห้องอบรมของนิตยสารฯ อาคารซิตี้ลิงก์ ซอยเพชรบุรีตัดใหม่ 35
- เดินทางมาโดยรถประจำทาง สาย 38, 140, 23, 58, 11, 60, 62, 76, 99, 113, 536 ฯลฯ
- เดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ขึ้นรถไฟฟ้า Airport Link จากสนามบินมาลง สถานีราชปรารภ แล้วเดินเข้ามาที่ตึก หรือนั่งรถมอเตอร์ไซต์
- เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดได้ที่ตึก โดยประทับตราจากตึกจะไม่เสียค่าบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2453-9629 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005

Share