R for Experiment research

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ภาพรวมหลักสูตร

การใช้โปรแกรมสถิติในงานวิจัยหลายๆ หน่วยงาน จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลองในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนการทดลองแบบ CRD การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ RCB ,LS ,Factorial experiment ,Split plot และแผนการทดลองรูปแบบอื่นๆ   ซึ่งท่านคงคุ้นเคยกับ SAS, STATA , IBM-SPSS หรือ Minitab มาพอสมควร แต่โปรแกรมเเชิงพาณิชย์เหล่านี้ ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ราคาสูงในแต่ละปี ไม่เหมาะกับองค์กรที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
ทางเลือกหนึ่งคือการใช้ Open source software เช่น โปรแกรม R ที่ได้การยอมรับจากหน่วยงานวิจัยระดับสากลมากมาย (ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ระบุว่า โปรแกรม R มีความทันสมัยทาง Methodology กว่าโปรแกรมสถิติอื่นๆ)  สามารถใช้ได้ทั้งด้านการวิจัยตลาด วิจัยด้านการแพทย์ วิจัยด้านเกษตร,พืช วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) การควบคุมคุณภาพการผลิต รวมทั้งการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ
ในการอบรมคอร์สนี้จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ของ R ในวงกว้างและทดลองใช้โปรแกรม  R กับงานวิจัยเชิงทดลองโดยเฉพาะ ตั้งแต่เริ่มติดตั้งโปรแกรม จนถึงในฟังก์ชั่นต่างๆ ได้เรียนรู้ว่าแพ็คเกจใดบ้างที่จำเป็นต้องติดตั้งเพื่องานวิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไป รวมทั้งการแปลความหมายผลลัพธ์จากเมนูคำสั่งทางสถิติต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะ สำหรับ

• บุคคลทั่วไปที่สนใจหรือทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้สถิติ เป็นนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์
• นิสิตระดับปริญญาตรี –โท-เอก ที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Open source
• พนักงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน องค์กรของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรด้วย Open source
• ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานด้านทฤษฎีสถิติ หรือเคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมาบ้าง

สิ่งที่จะได้รับจาก การอบรม

• ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้โปรแกรม R ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานได้
• ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถติดตั้งโปรแกรม / แพ็คเกจที่จำเป็น และเลือกใช้เทคนิคทางสถิติขั้นพื้นฐาน ในโปรแกรม R for Experiment research รวมถึงสามารถแปลผล หรือนำผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วิธีการอบรม

• บรรยายเนื้อหาเชิงปฏิบัติการ
• ทดลองใช้โปรแกรม R for Experiment research โดยทำตามตัวอย่างที่วิทยากรจัดไว้ให้ขณะบรรยาย
• Workshop การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยจริง ตั้งแต่นำเข้าข้อมูลจนถึงการสรุปผล

วิทยากร

อาจารย์อมรเทพ ทองชิว

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ปริญญาโท การจัดการประยุกต์ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การทำงาน

• วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท เอ็ม บี เค ลอนดรี้ จำกัด
• วิศวกรแผนกติดตั้ง บริษัท ฟอร์เบส จำกัด
• วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท โอลีน จำกัด
• ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงานที่เกี่ยวกับวิทยากรโปรแกรมสถิติ

• วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม OpenStat สําหรับงานวิจัย” จัดโดยกรมวิชาการเกษตร จำนวน 5 รุ่น (ปี 2553)
• วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม OpenStat สําหรับงานวิจัย” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (ปี 2553)
• วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม OpenStat สําหรับงานวิจัย” จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปี 2552)
• วิทยากรและนักเขียนของนิตยสาร โอเพ่นซอสทูเดย์ (Opensource2Days) (ปี 2552-ปัจจุบัน)

วันเวลาและสถานที่อบรม

วัน : วันที่ 13 มกราคม 2555 จำนวน 1 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 (ตรงข้ามธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)
ราคา : 5,500 บาท/ท่าน/หลักสูตร

เนื้อหาโครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1
ทำความรู้จักกับฟังก์ชั่นต่างๆ ของ R  (ระหว่างฝึกอบรมจะมี Workshop ลงมือปฏิบัติจริง)
1.แนะนำโปรแกรม R
2.การติดตั้งโปรแกรม R รวมถึงแพ็คเกจที่จำเป็นและนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ต่างๆ
3.การ จัดการเกี่ยวกับตัวแปร เช่น ตั้งชื่อตัวแปร การรวม หรือแยกไฟล์ข้อมูล การเปลี่ยนชื่อ กำหนดชื่อตัวแปรย่อย การคำนวนค่าตัวแปร การส่งออกชุดข้อมูล เป็นต้น
4.การวิเคราะห์แผนการทดลองด้วย R command-line
การทดสอบความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ (Contingency tables)
การทดสอบความแตกต่าง (Single-sample t-test, Indepentent samples t-test , Paired t-test, One-way ANOVA, Multi-way ANOVA)
การทดสอบค่าความแปรปรวน (Two-variances F-test , Bartlett's test , Levene's test )
การจัดการข้อมูล และจัดทรีทเมนต์แผนการทดลองแบบ CRD การทดสอบค่าความแปรปรวน แบบ RCB
การทดสอบความแตกต่าง (LSD, Tukey, Contrast ,Trend comparison และอื่นๆ)
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Factorial Experiments
5.Work shop ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเชิงทดลองด้วย R command-line

หมายเหตุ สมาชิกนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ รับส่วนลดทันที 5 % (5,225 บาท)
ชำระ เงินเพื่อสำรองที่นั่ง ก่อนการอบรม 7 วัน รับส่วนลด 5 % (5,225 บาท)
สมาชิกนิตยสาร+ชำระเงินล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วัน รับส่วนลด 10% (4,950 บาท)
กรณีขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บวก Vat 7% (ทางลูกค้าจะหัก ณ ที่จ่าย 3%)
ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาเอง เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

การโอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2989-1145 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn