สัมมนา "เปิดโลก Open Source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ ลดความเสี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เปิดโลก Open source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์, ลดความเสี่ยง เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์" ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก โดยเสียค่าใช้จ่ายการร่วมสัมมนาเพียงท่านละ 300 บาทเท่านั้น ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือซิป้า รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานที่ได้ทดลองใช้ซอฟท์แวร์ Open source จนประสบความสำเร็จ มาเสนอแนะแนวทางและให้ความรู้เพื่อตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการเล็งเห็นความสำคัญของการนำไปใช้ในองค์กร พร้อมกับแนะนำซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งานอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณวิรัตน์ อ่องจันทร์ โทรศัพท์. 0-2944-6975 โทรสาร. 0-2944-6975, 0-2944-4757

ด้วยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ซึ่งมีสมาชิกเป็นองค์กรทางการพิมพ์ 9 องค์กรได้แก่ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย, กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย, ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย, สมาคมการพิมพ์ไทย, สมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ได้จัดตั้ง “โครงการส่งเสริม Open Source Software เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์” ด้วยความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือซิป้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา คัดเลือก ทดสอบและแนะนำ Open Source Software ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการลดต้นทุน และหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์
สำหรับกิจกรรมแรกของโครงการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคือ การจัดเสวนา “ลดความเสี่ยง เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยซอฟท์แวร์ Open source สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานประกอบการ รวมถึงผู้ที่สนใจได้ทราบรายละเอียดของซอฟท์แวร์ Open source และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จึงกำหนดจัดการสัมมนา “เปิดโลก Open source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์,ลดความเสี่ยง เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00-16.30 น. ให้แก่ผู้บริหาร, หัวหน้างาน หรือพนักงานฝ่ายไอทีของสถานประกอบการที่สังกัดองค์กรในสหพันธ์ฯ โดยเสียค่าใช้จ่ายการร่วมสัมมนาเพียงท่านละ 300 บาท (รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน) ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือซิป้า รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานที่ได้ทดลองใช้ซอฟท์แวร์ Open source จนประสบความสำเร็จ มาเสนอแนะแนวทางและให้ความรู้เพื่อตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการเล็งเห็นความสำคัญของการนำไปใช้ในองค์กร พร้อมกับแนะนำซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งาน

กำหนดการ
12.45 – 13.15 น. ลงทะเบียน
13.15 – 13.30 น. กล่าวเปิดงาน โดยคุณเต็กมิ้ง แซ่โง้ว (ประธานสหพันธ์ฯ)
13.30 – 14.30 น. OpenOffice ทางเลือกใหม่สำหรับงานสำนักงาน
โดยคุณชัยยศ จันทร์แย้ม ผู้จัดการทั่วไป บจก. ฮูทามากิ (ประเทศไทย) และกรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.45 น. Gimp, PhotoScape โปรแกรมทดแทน Photoshop
ตัวแทนจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
15.45 – 16.30 น. InkScape, Scribus เพื่องานออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์
โดยคุณพรศักดิ์ โกศลชื่นวิจิตร ผู้จัดการทั่วไป บจก. โฟโต้เซ็ท
และรองประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย
16.30 – 17.00 น. ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ Open source
17.00 น. กล่าวปิดการสัมมนา โดยคุณปราสาท วีรกุล (ประธานโครงการฯ)

แบบตอบรับ
เข้าร่วมสัมมนา “เปิดโลก Open source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์,ลดความเสี่ยง เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์”
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552
ณ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก
ชื่อ-ชื่อสกุล.................................................................หน่วยงาน/องค์กร..............................................................................
ที่อยู่...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................โทรศัพท์...................................................
โทรสาร................................................... มีความประสงค์เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ..................... ท่าน ดังนี้
1....................................................................................... 2.............................................................................................
และได้โอนเงินจำนวน.........................บาท (..............................................................) เข้าบัญชี “มูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์” เลขที่ 149-2-19261-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวลจันทร์ ประเภทออมทรัพย์

*** กรุณาส่งแบบตอบรับ พร้อมสำเนาใบโอนเงินมาที่ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2552)
ติดต่อ คุณวิรัตน์ อ่องจันทร์ โทรศัพท์. 0-2944-6975 โทรสาร. 0-2944-6975, 0-2944-4757

ร่วมจัดงานโดยองค์กรสมาชิกของสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn