EclassBuilder

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โปรแกรมนี้จะเอาไว้สร้าง e-book หรือช่วยให้เราสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนงานที่ออกมานั้นจะได้เ็นอีบุ๊คในรูปแบบของ html ซึ่งบางคนอาจจะเอาไว้สำหรับสร้างหนังสือ ทำคู่มือก็ได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มวีดิโอ หรือเสียงเข้าไปใน e-book ได้เช่นกัน เมื่อสร้างเสร็จแล้วก้เตรียมเอาไปเพิ่มเป็นเนื้อหาของระบบบริหารจัดการ การเรียนการสอนได้ และยังสามารถนำมาสร้างเป็น e-book แบบ cd-rom ได้อีกด้วย สามารถ download ได้ที่ http://www.eclass.net/

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn