ซอฟต์แวร์แท้ต้องรวมถึงโอเพนซอร์สด้วย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เห็นข่าวแล้วทำให้คิดว่า ประเทศไทยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหรือที่ ภาครัฐจะต้องสุญเงินตราออกนอกประเทศทั้งๆ ที่เรามีทางเลือกอื่นอย่างการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รัฐมนตรีและรัฐบาลน่าจะส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อเป็นทางเลือก รัฐบาลต้องจริงใจในการไม่ออกนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์กับกลุ่มคนบางกลุ่มมากเกินไปและการออกนโยบายแบบนี้ต้องชัดเจนเรื่องทางเลือกอื่นที่ถูกกฏหมายและเป็นซอฟต์แวร์แท้อย่างโอเพนซอร์ส และก็มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเช่นกัน อีกทั้งไม่ต้องจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคือทางออกของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน และช่วยลดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ เหมือนอย่างที่หลายประเทศประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติ เนื้อข่าวมีอยู่ว่า

หลายฝ่ายในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ออกมาบอกวันนี้ว่าสนับสนุนความคิดริเริ่มในการร่างนโยบายเพื่อกำกับดูแลการใช้ซอฟต์แวร์ในหน่วยงานราชการไทย ความคิดริเริ่มนี้เป็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นาย อลงกรณ์ พลบุตร และนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการกำหนดให้หน่วยงานราชการต้องใช้แต่ซอฟต์แวร์แท้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หน่วยงานราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งกำหนดให้ใช้แต่ซอฟต์แวร์แท้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี การกำหนดให้หน่วยงานราชการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์โดยเคร่งครัด แสดงให้เห็นว่าไทยเอาจริงกับการปกป้องสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ข้อเสนอในครั้งนี้อาจช่วยลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนพีซีของไทยลงได้ ที่ตามสถิติล่าสุดในปีพ.ศ. 2552 สูงถึงร้อยละ 75 “หน่วยงานราชการที่ใช้ซอฟต์แวร์แท้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งกว่าหน่วยงานราชการที่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะดวก ความรวดเร็ว หรือความปลอดภัย” นางสาว วารุณี รัชตพัฒนากุล โฆษกของกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์กล่าว “หากภาครัฐหันมาใช้ซอฟต์แวร์แท้ย่อมเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนทำตาม ส่งผลให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เฟื่องฟู” ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์กล่าวว่า ภาครัฐควรดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อวางรากฐานในการบริการจัดการสินทรัพย์ด้านซอฟต์แวร์ ขั้น แรก ควรกำหนดนโยบายด้านซอฟต์แวร์ ทั้งการจัดซื้อจัดหา การใช้งาน และการเลิกใช้งาน สำหรับหน่วยงานราชการทั้งหมด ซึ่งการสื่อสารมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ “ควรเริ่มโดยการสื่อสารให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนซึ่งใช้พีซีเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์” นาย สมพร มณีรัตนะกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แปลภาษาชั้นนำกล่าว ขั้นที่สอง ควรตรวจสอบว่ามีซอฟต์แวร์ใดบ้างติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆ ครบถ้วนหรือไม่ ขั้นที่สาม ควรดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ที่มีอยู่นั้นทันสมัยและถูกต้อง “ซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล และการเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลตระหนักว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนสำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์” นาย สมพร กล่าว “รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี โดยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในภาคเอกชน ผ่านทางกองบังคับการปราบปรามและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) อย่างต่อเนื่อง เมื่อนโยบายใหม่นี้ประกาศใช้ จะยิ่งเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เติบโตได้โดยไม่ถูกบั่นทอนด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ นับเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง”

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn