สัมมนาเชิงวิชาการ Creative Content and Tools for Tablet and m-Learning

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ และอีกหลายหน่วยงานสำคัญ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "Creative Content and Tools for Tablet and m-Learning" ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม ชั้น 1 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้รับทราบและใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์พัฒนากระบวนการและผลงานการเรียนการสอนทางด้าน e-Learning ให้แพร่หลายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนไทย และสังคมไทยสูงสุด ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ready2e.com/elat/seminar/ หรือ กรอกแบบฟอร์มการสมัครส่งทางแฟ็กซ์มาที่ 02-2649512 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center : 0-2264-9535

๑. หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาอย่างยิ่งทั้งในด้าน Hardware และ Software ส่งผลให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาอย่างมากตามไปด้วย ซึ่งประเทศไทยได้พัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันต่อ ยุค Digital Content โดยใช้ e-Learning เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษา รัฐบาลได้นานโยบายสู่การปฏิบัติโดยการแจก Tablet ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย จะช่วยให้การศึกษาไทยได้รับพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล ทาให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดชีวิต การก้าวเข้าสู่ชุมชน ASEAN Economic Cooperation, AEC ในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศไทยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ยุค Digital Content เพราะจะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อทาให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ e-Learning และ Digital Content จึงเป็นทางเลือกของผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาไทยให้ทัดเทียมหรือก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ส่วนหนึ่งยังต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับ e-Learning และ Digital Content เพื่อสนองตอบต่อความทันสมัย สนับสนุน ส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้าน e-Learning และ Digital Content แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และ ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน

ดังนั้น สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรจัด โครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ประจาปี 2556 ในหัวข้อ “Creative Content & Tools for Tablet & m-Learning” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้รับทราบและใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์พัฒนากระบวนการและผลงานการเรียนการสอนทางด้าน e-Learning ให้แพร่หลายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนไทย และสังคมไทยสูงสุด

 

๒. วัตถุประสงค์

1) เพื่อนาเสนอแนวทาง ตัวอย่าง และผลของการใช้ e-Learning และ Digital Content ในการศึกษา การเรียนการสอน

2) เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาและสังคมของไทย

3) เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

 

๓. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ความรู้ เทคโนโลยีทางด้าน e-Learning และ Digital Content

2) นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษาทางด้าน e-Learning และ Digital Content

3) เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้สนใจ หรือ ผู้ประกอบการที่สนใจนวัตกรรมทางด้าน e-Learning และ Digital Content และ ประยุกต์ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 

๔. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ทั้งภาครัฐและเอกชน

จำนวน 1,500 คน

 

กำหนดการ

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร / ชมบูธ

09.00 - 09.10 น. กล่าวรายงาน คุณปรีชา เอมโอช นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

09.10 - 09.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา และแสดงวิสัยทัศน์นโยบาย “ด้าน ICT & e-Learning”

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09.30 - 10.00 น. Thailand Digital Content Center (TDCC) คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการ SIPA

10.00 - 10.30 น. SIPA Edumarket: ตลาดกลางเนื้อหาเพื่อการศึกษาไทย

คุณฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร อุปนายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 11.30 น. Development of e-Learning Content คุณพิภัช ดวงคาสวัสด์ิ อุปนายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

11.30 - 12.00 น. Serious Games รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร กรรมการสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 13.50 น. Smart Learning @Smart Province ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

13.50 - 14.15 น. Cloud for m-Learning ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อา นวยการสถาบัน IMC, อดีตผู้อา นวยการ Software Park

14.15 - 15.00 น. เปิ ดตัว Samsung Education: นวัฒกรรมการเรียนรู้ผ่าน Tablet ที่สมบูรณ์ที่สุด

15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 - 15.50 น. เทคโนโลยีเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ สพฐ.

15.50 – 16.05 น. การแสดงระบา อาเซียน กรมศิลปากร

16.05 – 16.35 น. กล่าวปิดงานสัมมนาฯและมอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนอาเซียน นายเสริมศักด์ิ พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

16.35 – 17.00 น. Lucky Draw : Tablet มอบของที่ระลึก และจับรางวัลผู้โชคดี เฉพาะท่านที่อยู่ในบริเวณงานเท่านั้น ----------------------------

 

พิธีกรรับเชิญ ผศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการและวิชาการ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

คุณเด่นเดช สวรรคทัต กรรมการสมาคมอีเลิร์นนิง แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ  ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.ready2e.com/elat/Seminar หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคม ฯ www.e-lat.or.th

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn