สร้างกราฟแบบ Flash อย่างมืออาชีพ ด้วย PHP & Open Flash Chart

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หลักการและเหตุผล

การออกรายงานถือว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญอันดับต้นของการพัฒนาระบบ web application โดยเมื่อ
เราทำา การพัฒนาระบบในการนำา เข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว การนำ ข้อมูลออกมาในรูปแบบรายงาน
ต่างๆ ถือว่าเป็นผลลัพธ์ของระบบที่จำาเป็นต้องพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้
มากที่สุด
ภาษา PHP เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาหนึ่ง ที่ ถูก สร้างมาเพื่อ พัฒนา web application ซึ่ ง
PHP สามารถทำการออกรายงานในหลายรูป แบบ เช่ น HTML, PDF, Chart และ OpenDocument
เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการนำาเสนอในหลักการปฏิบัติในการออกรายงานของ web application ที่
พัฒนาด้วย PHP ซึงจะเป็นการนำาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบ Chart โดยใช้เทคโนโลยี
และ library ที่มีชื่อว่า Open Flash Chart ซึ่งเป็น library ที่ได้รบความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน


ระยะเวลาการฝึกอบรม

วิทยากร สันติ สวนศรี
บริษัท FastForward Development Co.,Ltd.

วันเวลา และสถานที่อบรม
วัน : วันที่ 28 เมษายน 2554 จำนวน 1 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 (ฝั่ง BIG ECHO)
ราคา :1,800 บาท/ท่าน/หลักสูตร
ความรู้พนฐานของผูอบรม

การพัฒนา Website ด้วยภาษา HTML
การพัฒนา Web Application ด้วย PHP
การใช้งาน DBMS MySQL

หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ

นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักพัฒนา website
นักพัฒนา web application

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเข้าใจแนวคิดและกระบวนการทำางานในการออกรายงานของ web application
2. เพื่อเข้าใจกระบวนการพัฒนาส่วนการออกรายงานของ web application ด้วยเทคนิคต่างๆ
3. เพื่อเข้าใจการปรับประยุกต์ใช้ library ของ PHP ที่ชื่อว่า Open Flash Chart ในการพัฒาระบบ
การออกรายงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1. สามารถพัฒนาระบบ web application ให้แสดงรายงานในรูปแบบกราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาหลักสูตรและแผนการอบรม
ทำาความเข้าใจกระบวนการออกรายงานบน web application
ทำาความเข้าใจการ query ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ทำาความรู้จัก Open Flash Chart
เริ่มต้นสร้าง กราฟ แบบง่ายจากข้อมูล text file
เริ่มต้นสร้าง กราฟ แบบง่ายจากฐานข้อมูล
ทำาความเข้าใจกระบวนการแสดงรายงานในรูปแบบกราฟ แบบเส้น แท่ง
และวงกลม
ทำาความเข้าใจกระบวนการแสดงรายงานในรูปแบบผสม
การปรับแต่งแนวแกน X และ แกน Y
การทำางานในกระบวนการ click ที่กราฟเส้นและแท่ง
การปรับแต่ง Tool tip และ Chart Title
การปรับแต่งพื้นหลังของกราฟ
การเพิ่มลูกเล่นของกราฟด้วย Ajax
หมาย เหตุ
หลักสูตรนี้ไม่มีส่วนลด
กรณีขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บวก Vat 7%
ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าอบรมกรุณานำโน้ตบุ๊คมาเอง เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

การโอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2989-1145 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn