Thunderbrid-EMAIL CLIENT

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เป็นโปรแกรมเมล์ที่มีความสามารถสูง ให้คุณได้ใช้อีเมล์อย่างปลอดภัยขึ้น รวดเร็วขึ้น และง่ายขึ้น สามารถใช้ได้ทั้ง POP3 และ IMAP สนับสนุนไดเรกทอรีแบบ LDAP และอ่าน RSS

หยุดอีเมล์ขยะ Thunderbird มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบอีเมล์ขยะและโฆษณา เครื่องมือนี้จะวิเคราะห์และเรียนรู้อีเมล์ของคุณ เพื่อแยกอีเมล์ที่น่าจะเป็นขยะออกมาคุณสามารถให้มันลบอีเมล์ขยะเหล่านี้โด ยอัติโนมัติหรือแยกไว้อีก folder หนึ่งก็ได้

ง่ายต่อการค้นหาอีเมล์ คุณสามารถเรียงลำดับอีเมล์ของคุณได้ตามต้องการ รวมทั้งแบ่งอีเมล์เป็นกลุ่มตามลำดับที่เรียง คุณสามารถค้นหาอีเมล์ได้อย่างรวดเร็วจากทูลบาร์ รวมทั้งเก็บการค้นหาของคุณเอาไว้เหมือนเป็น Folder ช่วยคุณจัดการอีเมล์โดยอัตโนมัติ และ label ช่วยคุณในการจัดหมวดหมู่อีเมล์

ปลอดภัย Thunderbird รองรับความสามารถด้านความปลอดภัยชั้นสูง เช่น S/MIME, digital signing, message encryp-tion, certificate และ security device

เป็นอย่างที่คุณต้องการ คุณสามารถดัดแปลงการจัดวาง folder และข้อมูลของอีเมล์ได้ตามต้องการ คุณสามารถปรับแต่ง toolbar เปลี่ยนแปลงหน้าตาของโปรแกรมด้วยการติดตั้ง extension

ความสามารถมากมาย รองรับ account อีเมล์แบบ IMAP/POP, รองรับการเขียนและอ่าน HTML mail, มี smart address book ที่รองรับ LDAP และเติมเต็มที่อยู่อีเมล์ให้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งเครือ่งมือ import จากโปรแกรมอื่น

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn