SpiceBird

ทุกครั้งที่ใช้ Thunderbird ในการเช็ค e-mail หรือ ใช้รับส่งเมล์ก็รู้สึกขัดๆ ว่านอกจากจะเช็คเมลืได้แล้วน่าจะตรวจสอบ ตารางเวลาได้ด้วยจากปฏิทิน รวมถึงงานที่ต้องทำโดยบันทึกไว้ที่ Tasks ปัจจุบันหลายๆ คน หันไปใช้งาน iGoogle เพราะบางครั้งสามารถที่จะอ่านข่าวจาก RSS Feed ที่ป้อนข่าวให้ทุกวัน และน่าจะเป็นไปได้ถ้าวันนี้ คุณผู้อ่านได้รู้จักกับ Spicebird แล้วพฤติกรรมดการทำงานอาจจะย้ายกลับมาที่หน้า Desktop เหมือนเดิมก็เป็นไปได้ และที่สำคัญความสามารถของ Spicebird ยังทำงานเข้ากันได้ดีกับ Google อีกด้วย ทั้ง Google Talk, Gmail เราสามารถรับเมล์จาก Gmail ไว้ที่เดียวกันได้ลองดูจากรูป Interface

SpiceBird เป้นส่วนกลางของ Software ที่ใช้ในการเช็คเมล์วางแผนเวลา และงานผ่าน Calender ผ่าน Tasks จากรูปจะเห็นว่า Spicebird จะเป็นคำตอบของการใช้งานทดแทน เพราะนอกจากความครบถ้วนของ Software ที่ต้องใช้เป้นประจำทุกเช้าที่ทำงานแล้ว ก็ใช่เลย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม FireBird+Thunderbird ตอนนี้เป้น version 0.7 Beta ก็สามารถใช้งานได้เป้นอย่างดี ผู้อ่านสามารถ Download ได้ที่ http://www.spicebird.com/download

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn