หลักสูตร R (Command-Line)  

ภาพรวมหลักสูตร

ซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย คือ SPSS ส่วนโปรแกรม SAS, Stata , S-Plus, หรือ Statistica ก็มีผู้ใช้อยู่พอสมควร แต่ในประเทศชั้นนำของโลกกลับพบว่ามีแนวโน้มการใช้ Open source software เช่น R มากกว่า เพราะความสามารถในการวิเคราะห์และแสดงผลด้วยกราฟฟิกที่สวยงามมีความทันสมัย ประกอบกับการจัดหาโปรแกรมเชิงพาณิชย์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เป็นอุปสรรคในการสร้างงานวิจัยและไม่เหมาะกับการใช้งานในสถานศึกษาหรือ องค์กรที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์จนถึงขั้นถูกฟ้องร้องได้

โดยทางออกของปัญหาดังกล่าว คือ การใช้โปรแกรม Open source ที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ ซึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากนั้น คือ โปรแกรม R ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนตามแนวทางของผู้วิเคราะห์ได้ ความสามารถในการทำซ้ำ หรือการสร้างกราฟฟิกคุณภาพสูงได้ดังใจ โปรแกรม R นั้นได้รับการยอมรับและมีความนิยมสูงมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นจากทุกวงการ เช่น Google,Facebook,Twitter, Pfizer และ Shell หรือองค์กรของรัฐระดับนานาชาติมากมายพูดได้ว่า R เป็นอนาคตอันใกล้ของเรา ในฐานะภาษากลางของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แต่จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญพบว่า การเรียนภาษา R แบบต้นฉบับ (command-line interface) ในครั้งแรกจะมี Learning curve ที่ชันเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้น ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับการฝึกอบรมที่ดี จะทำให้ผู้ใช้ R ไม่หลงทาง และไม่เสียเวลาหลายๆเดือนเพื่อลงมือศึกษาเอง ในการอบรมคอร์สนี้จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ของ R ในวงกว้างและทดลองใช้ งาน R base ตั้งแต่เริ่มติดตั้ง จนถึงในฟังก์ชั่นต่างๆ ได้เรียนรู้ว่าแพ็คเกจใดบ้างที่จำเป็นต้องติดตั้งเพื่องานวิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไป รวมทั้งการแปลความหมายผลลัพธ์จากเมนูคำสั่งทางสถิติต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นพื้นที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา R ขั้นก้าวหน้าต่อไป ซึ่งการอบรมหลักสูตรนี้มีความคุ้มค่ามาก เหมาะกับยุคเศรษฐกิจพอเพียง และถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิเคราะห์ข้อมูลสู่ระดับสากลต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะ สำหรับ

• บุคคลทั่วไปที่สนใจหรือทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้สถิติ เป็นนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์
• นิสิตระดับปริญญาตรี –โท-เอก ที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Open source
• พนักงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน องค์กรของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรด้วย Open source
• ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานด้านทฤษฎีสถิติ หรือเคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมาบ้าง

สิ่งที่จะได้รับจาก การอบรม

• ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้โปรแกรม R ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานได้
• ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถติดตั้งโปรแกรม / แพ็คเกจที่จำเป็น และเลือกใช้เทคนิคทางสถิติขั้นพื้นฐาน ในโปรแกรม R (Command-Line) รวมถึงสามารถแปลผล หรือนำผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วิธีการอบรม

• บรรยายเนื้อหาเชิงปฏิบัติการ
• ทดลองใช้โปรแกรม R (Command-Line) โดยทำตามตัวอย่างที่วิทยากรจัดไว้ให้ขณะบรรยาย
• Workshop การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยจริง ตั้งแต่นำเข้าข้อมูลจนถึงการสรุปผล

วิทยากร

อาจารย์อมรเทพ ทองชิว

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ปริญญาโท การจัดการประยุกต์ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การทำงาน

• วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท เอ็ม บี เค ลอนดรี้ จำกัด
• วิศวกรแผนกติดตั้ง บริษัท ฟอร์เบส จำกัด
• วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท โอลีน จำกัด
• ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงานที่เกี่ยวกับวิทยากรโปรแกรมสถิติ

• วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม OpenStat สําหรับงานวิจัย” จัดโดยกรมวิชาการเกษตร จำนวน 5 รุ่น (ปี 2553)
• วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม OpenStat สําหรับงานวิจัย” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (ปี 2553)
• วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม OpenStat สําหรับงานวิจัย” จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปี 2552)
• วิทยากรและนักเขียนของนิตยสาร โอเพ่นซอสทูเดย์ (Opensource2Days) (ปี 2552-ปัจจุบัน)

วันเวลาและสถานที่อบรม

วัน : วันที่ 11-12 มกราคม 2555 จำนวน 2 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 (ตรงข้ามธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)
ราคา : 5,500 บาท/ท่าน/หลักสูตร

เนื้อหาโครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1 ทำความรู้จักกับฟังก์ชั่นต่างๆ ของ R (ระหว่างฝึกอบรมจะมี Workshop ลงมือปฏิบัติจริง)
1.แนะนำโปรแกรม R
ประวัติความเป็นมาของ R
หลักการทำงานของ R
ครอบครัว R และ package ที่สำคัญ
ข้อดีข้อเสียของ R
ความสามารถของ R
ชุมชนผู้ใช้ R
2.การติดตั้งโปรแกรม R รวมถึงแพ็คเกจที่จำเป็นและนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ต่างๆ
*** สอนเทคนิคการ Update Version และการย้าย Package ที่เคยใช้ใน Version เก่ามา Update ใหม่ทั้งหมด
3.การ จัดการเกี่ยวกับตัวแปร เช่น ตั้งชื่อตัวแปร การรวม หรือแยกไฟล์ข้อมูล การเปลี่ยนชื่อ กำหนดชื่อตัวแปรย่อย การคำนวนค่าตัวแปร การส่งออกชุดข้อมูล เป็นต้น
4.การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย R command-line
การสรุปข้อมูลพื้นฐาน (Numerical summaries)
การกระจายตัวของข้อมูล (Frequency distributions)
การจัดการค่า Missing (Count missing observations)
การสรุปข้อมูลทางสถิติ (Table of statistics)
ตารางสหสัมพันธ์ (Correlation matrix)
การทดสอบความสัมพันธ์ (Correlation test)
การทดสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Shapiro-Wilk test of normality)

วันที่ 2
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและ Workshop ลงมือปฏิบัติจริง ด้วย R command-line
4.การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย R command-line (ต่อ)
การทดสอบความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ (Contingency tables)
การทดสอบความแตกต่าง (Single-sample t-test, Indepentent samples t-test , Paired t-test, One-way ANOVA, Multi-way ANOVA)
การทดสอบค่าสัดส่วน (Single-sample proportion test, Two-sample proportion test)
การทดสอบค่าความแปรปรวน (Two-variances F-test , Bartlett's test , Levene's test )
5.การวิเคราะห์สถิติที่ไม่ใช้ พารามิเตอร์ (Non-Parametric Statistics)
Two-sample Wilcoxon test Paired-samples Wilcoxon test Kruskal-Wallis test Friedman rank-sum test
6.การวิเคราะห์เชิงมิติ (Dimensional analysis) การหาค่าความเชื่อมั่น (Scale reliability)
7.การหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression)
การสร้างตัวแบบ เชิงเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (Residual Analysis)
8.การสร้างกราฟแบบต่างๆ ด้วย R command-line Histogram ,Stem-and -leaf display ,Boxplot ,Quantile-comparison plot ,Scatterplot matrix Line graph ,Bar graph & Pie chart
9.Work shop ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยจริงด้วย R command-line

หมายเหตุ สมาชิกนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ รับส่วนลดทันที 5 % (5,225 บาท)
ชำระ เงินเพื่อสำรองที่นั่ง ก่อนการอบรม 7 วัน รับส่วนลด 5 % (5,225 บาท)
สมาชิกนิตยสาร+ชำระเงินล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วัน รับส่วนลด 10% (4,950 บาท)
กรณีขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บวก Vat 7% (ทางลูกค้าจะหัก ณ ที่จ่าย 3%)
ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาเอง เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

การโอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2989-1145 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn