วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka

ภาพรวมของหลักสูตร
ปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเทคนิค data mining นั้น ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายองค์กร บางแห่งได้นำเทคนิคนี้ ไปวิเคราะห์หาความเข้ากันได้ของสองสิ่ง สินค้าสองอย่าง หรือกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันภายในคนๆ หนึ่ง ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพขององค์กร รวมไปถึงรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลในอนาคต ตัวอย่างของการนำเทคนิคนี้ไปใช้ก็เช่น การที่ร้านสะดวกซื้อ นำสินค้าสองสิ่งที่แตกต่างกันไปวางคู่กัน เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด กับอาหาร เป็นต้น หรือในกรณีของโรงพยาบาลที่นำเทคนิคนี้ไปใช้ก็คือ การวิเคราะห์ผู้ป่วย เช่น หากคุณเป็นโรคเบาหวานแล้ว คุณจะเป็นโรคความดันด้วย เป็นต้น
สำหรับหลักสูตรนี้ เราจะให้คุณได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เทคนิค data mining ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ชื่อว่า Weka โดยเน้นหลักไปที่การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการค้นหา ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมข้อมูลที่ตนเองต้องการมาในวันอบรม เพื่อจะใช้ข้อมูลดังกล่าว มาใช้ในการปฏิบัติการจริง หาผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามต้องการ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ต้องการนำเทคนิคนี้ไปทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์
ครู-อาจารย์ ที่ต้องการนำเทคนิคนี้ไปใช้ในงานวิจัย หรือนำไปสอนต่อแก่นิสิต นักศึกษา
บุคลากรของภาครัฐ ที่ต้องการนำเทคนิคนี้ไปทำงานวิจัย และพัฒนาศักยภาพในองค์กร
พนักงานบริษัทเอกชน ที่ต้องการนำเทคนิคนี้ไปเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร เพิ่มผลกำไรให้บริษัท
บุคคลทั่วไปที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka
สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka ได้
ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka ได้
ผู้เรียนสามารถนำความรู้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka ไปพัฒนาต่อยอดได้
ผู้เรียนสามารถนำการวิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้
วันเวลาและสถานที่อบรม
วัน : วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 2 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 (ฝั่ง BIG ECHO)
ราคา : 3,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโอเพนซอร์สทูเดย์ ที่มีประสบการณ์ด้าน Data Mining มากกว่า 5 ปี

การศึกษา
ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า มหาบัณทิต มหาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
- มีความรู้ความชำนาญ ในการใช้ K-mean, neural-network, Fuzzy-C mean, Decision Tree ในการทำ data mining และ data clustering มาแล้ว มากกว่า  4 ปี
- วิทยากร อบรมให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย
- วิทยากร อบรมให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ธนาคารทหารไทย
- วิทยากร อบรมให้กับ TOYOTA TECHNICAL CENTER ASIA PACIFIC ( THAILAND ) CO., LTD.
- วิทยากร อบรมให้กับ Toyota Tsusho Electronics (Thailand) Co., Ltd.
- วิทยากร อบรมให้กับ Seagate Technology (Thailand)
- วิทยากร อบรมให้กับ Western Digital
- วิทยากร อบรมให้กับ Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) Ltd.
- วิทยากร อบรมให้กับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- วิทยากร อบรมให้กับ Sirindhorn International Institute of Technology
- วิทยากร อบรมให้กับ สสิน จุฬา
- ฯลฯ


โครงสร้างหลักสูตร
วันที่ 1
ทำความรู้จักกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining
ความหมายของ Data Mining
กระบวนการของ Data Mining
การนำ Data Mining ไปใช้งาน
ความหมายของ Weka
ประวัติความเป็นมาของ Weka
ความสามารถของ Weka
หน้าตาของ Weka สำหรับผู้ใช้งาน
การใช้งานฐานข้อมูลที่มีอยู่กับ Weka
ARFF Viewer
Scatter Plot
ARFF format
Attribute and Instance
Hand Out
Weka Filter
Normalize Data Set Using Weka Filter
Remove Missing Value
Remove Inaccurate Values
Create Training and Test Data Set
วันที่ 2
Introduction to Classifications Mining
Classifications Techniques
Decision trees classify
Select Root Level of Structure Tree
Information Gain
Final Decision Tree
Confuse Matrix
Cost-Sensitive Learning
K-nearest neighbors classify
Distance Function
K-nearest neighbors classify in Weka
Linear regression model
Linear regression in Weka
Neural Network Classify
Multiple Layers of Neurons
Feed Forward Back-propagation Neural Network
Multiple Layers of Neural Network in Weka
Introduction to Cluster Analysis
K-Means Clustering in Weka
Introduction to Association Rules
Basic Concepts of Association Rule
Support and Confidence
Association Rules in Weka

หมายเหตุ สมาชิกนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ รับส่วนลดทันที 5 % (3,515)
ชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง ก่อนการอบรม 7 วัน รับส่วนลด 5 % (3,515)
สมาชิกนิตยสาร+ชำระเงินล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วัน รับส่วนลด 10%  (3,330)
กรณีขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บวก Vat 7% (ทางลูกค้าจะหัก ณ ที่จ่าย 3%)
ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาเอง เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

การโอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2989-1145 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn