Title Author Hits
บรรยายพิเศษ "ใช้ IT อย่างไร ให้ถูกใจ ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" Written by atita 1622
เนคเทคจัดสัมมนา OpenOffice Day 2011 แถลงความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาโอเพนซอร์ส 2848
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา Syslog ได้แล้ว Written by Administrator 1927
สัมมนาเรื่อง “การผลิตบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม” Written by Administrator 2026
สัมมนา "เปิดโลก Open Source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ ลดความเสี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์" Written by Administrator 1884
สัมมนาเรื่อง ''เปิดโลกการขายยุคใหม่ด้วย Open Source'' Written by Administrator 1602
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551 Written by Administrator 1416
การสัมมนาเรื่อง"เพิ่มศักยภาพองค์กรด้วย OPEN SOURCE" Written by Administrator 1576
งานสัมมนา ''มาใช้ Open Source กันเถอะ'' Written by Administrator 1704

Subcategories