Moodle1.9ความเหมือนที่แตกต่างจากMoodle2.2
Category: Moodle2.2

Moodle1.9ความเหมือนที่แตกต่างจากMoodle2.2

มีคำถามเกิดขึ้นมากมายสำหรับผู้ที่ใช้ Moodle นับตั้งแต่ Moodle ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ 2.0 และปรับปรุงเรื่อยมาจนกระทั้ง เป็นเวอร์ชั่น 2.2 ความเข้ากันได้และความแตกต่างของสองเวอร์ชั่นนี้ และมีบางอย่างที่ไม่มี
การสำรองข้อมูล
การสำรองข้อมูลในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการย้ายห้องเรียนไปยังเซอร์เวอร์อื่นซึ่งผู้สอนสามารถทำเองได้ง่าย หรือ ใช้เพื่อสำเนาชั้นเรียนออกไปเป็นอีกหนึ่งวิชาโดยให้มีโครงสร้างของเนื้อหารายวิชาที่เหมือนกัน หากต้องการย้ายรายวิชาด้วยวิธีสำรองข้อมูลในห้องเรียนจากเวอร์ชั้น 1.9 มาเป็น 2.2 แล้วไม่สามารถทำได้มาตรฐานไม่เหมือนเดิม
การนำเข้าข้อสอบจาก มาตรฐาน GIFT หรือ AIKEN

Share