ภูมิใจ โรงพยาบาลในไทยใช้โอเพนซอร์ส Open Source จัดอบรม LibreOffice เพิ่มศักยภาพบุคลากร

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ได้จัดอบรมในหลักสูตรด้านโอเพนซอร์ส OpenSource  "การใช้งาน LibreOffice ในองค์กร เพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์" ตามนโยบายของผู้บริหาร ที่อยากให้โรงพยาบาลใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามลักษณะของงานที่ใช้ โดยซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้ทำการจัดซื้อลายเซ่นตามจำนวนบุคลากรที่ใช้จริงมีการเชื่อมต่อกับระบบงานสำคัญส่วนอื่น สำหรับบุคลากรที่ใช้งานสำนักงานทั่วไป ได้เปลี่ยนมาใช้ LibreOffice เรียนร้อยแล้ว นับว่าเป็น โรงพยาบาลต้นแบบเลยทีเดียว วิทยากรโดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล

LibreOffice คือ ซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานสามารถใช้ทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ชุดสำนักงานได้เกือบ 100% ประกอบด้วย โปรแกรมหลัก 3 ตัว คือ LibreOffice Writer โปรแกรมเอกสาร Document,  LibreOffice Calc โปรแกรมตารางคำนวน Spread Sheet และ LibreOffice Impress โปรแกรมนำเสนอผลงาน Presentation พร้อมทั้งมีโปรแกรมรองที่ให้มาด้วย คือ LibreOffice Math สูตรคณิตศาสตร์ และ LibreOffice Draw สร้างแผนผังงาน