โอเพนซอร์สทูเดย์

กรมวิชาการเกษตร อบรม OpenStat รุ่น 1

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรมการใช้งาน OpenStat ภายใต้หัวข้อ "เปิดโลกสถิติ พิชิตข้อมูลด้วย OpenStat" ให้กับบุคลากรในกรมวิชาการเกษตรจากทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ทดแทนโปรแกรมเชิงพาณิชย์ที่มีค่าลายเซ่นที่ค่อนข้างสูง ซึ่งในรุ่นแรกได้จัดไปแล้วในวันที่ 24-25 มกราคม 2554 และจะมีการจัดต่อเนื่องกันอีก 4 รุ่น คือในเดือน มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม ตามลำดับ รุ่นละ 30 คน โดยมีอาจารย์อมรเทพ ทองชิว ไปเป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ให้ความสนใจกับโปรแกรมนี้ และตั้งใจจะนำไปต่อยอดกับงานของตัวเองที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย สำหรับภาพบรรยากาศในรุ่น