โอเพนซอร์สทูเดย์

OpenProj

โปรแกรมนี้ สามารถนำมาใช้ทดแทน MS Project ได้ สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux, unix, Mac และ Windows เปิดไฟล์ Microsoft Project หรือ primavera จัดการงาน (Task) โดยการระบุขั้นตอนงาน กำหนดระยะเวลาแต่ละงาน จัดสรรทรัพยากร ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน จัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ สามารถกำหนดเงื่อนไข การกรองข้อมูล การเรียงลำดับตามชื่องาน หรือลำดับความสำคัญของงาน สามารถแสดงข้อมูลแยกตามกลุ่มได้ ตามงานที่เสร็จหรือยังไม่เสร็จได้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://sourceforge.net/projects/openproj/files/latest/download