Lastnews

เมื่อถูกเตือนเรื่อง ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จะต้องทำอย่างไร "ใช้โอเพนซอร์ส OpenSource เลยดีไหม"
Category: ข่าว

เมื่อถูกเตือนเรื่อง ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จะต้องทำอย่างไร "ใช้โอเพนซอร์ส OpenSource เลยดีไหม"

การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วเขารู้ได้อย่างไร ทำอย่างไร เมื่อได้รับจดหมาย และการเข้ามาตรวจนั้นทำกันอย่างไร...

งาน Software Freedom Day 2017 Bangkok Thailand ที่จัดพร้อมกันทั่วโลก มีคำตอบสำหรับคุณพร้อมรับโปรแกรมฟรีเพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย คลิกลงทะเบียนที่นี่

สำหรับการปราบปรามการกระทำผิดเรื่องของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่มีขึ้นมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ ก็เพราะเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอยู่สูงมาก และ รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำหน้าที่ เพื่อลดจำนวนเปอร์เซ็นต์การละเมิดลิขสิทธิ์ลงให้ได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ ที่ 69%

ข้อมูลจากจาก BSA (ฺBusiness Software ) บริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้แต่งตั้ง BSA ให้เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่ง BSA เข้ามาในประเทศไทยก็สิบกว่าปีได้ข้อความต่อไปนี้ นำมาจาก เว็บไซต์ของ BSA กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) เป็นสมาคมเพื่อการค้าที่ไม่หวังผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และพันธมิตรด้านฮาร์ดแวร์ เป็นองค์กรระดับแนวหน้าที่ทุ่มเทเพื่อส่งเสริมโลกดิจิตัลที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

Facebook Page

latest user

  • อรุณรุ่ง พวงระย้า
  • phanupon phasuchaisakul

LibreOffice

Arduino

Ubuntu

สร้างกราฟแบบ Flash อย่างมืออาชีพ ด้วย PHP & Open Flash Chart

หลักการและเหตุผล

การออกรายงานถือว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญอันดับต้นของการพัฒนาระบบ web application โดยเมื่อ
เราทำา การพัฒนาระบบในการนำา เข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว การนำ ข้อมูลออกมาในรูปแบบรายงาน
ต่างๆ ถือว่าเป็นผลลัพธ์ของระบบที่จำาเป็นต้องพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้
มากที่สุด
ภาษา PHP เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาหนึ่ง ที่ ถูก สร้างมาเพื่อ พัฒนา web application ซึ่ ง
PHP สามารถทำการออกรายงานในหลายรูป แบบ เช่ น HTML, PDF, Chart และ OpenDocument
เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการนำาเสนอในหลักการปฏิบัติในการออกรายงานของ web application ที่
พัฒนาด้วย PHP ซึงจะเป็นการนำาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบ Chart โดยใช้เทคโนโลยี
และ library ที่มีชื่อว่า Open Flash Chart ซึ่งเป็น library ที่ได้รบความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน


ระยะเวลาการฝึกอบรม

วิทยากร สันติ สวนศรี
บริษัท FastForward Development Co.,Ltd.

วันเวลา และสถานที่อบรม
วัน : วันที่ 28 เมษายน 2554 จำนวน 1 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 (ฝั่ง BIG ECHO)
ราคา :1,800 บาท/ท่าน/หลักสูตร
ความรู้พนฐานของผูอบรม

การพัฒนา Website ด้วยภาษา HTML
การพัฒนา Web Application ด้วย PHP
การใช้งาน DBMS MySQL

หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ

นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักพัฒนา website
นักพัฒนา web application

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเข้าใจแนวคิดและกระบวนการทำางานในการออกรายงานของ web application
2. เพื่อเข้าใจกระบวนการพัฒนาส่วนการออกรายงานของ web application ด้วยเทคนิคต่างๆ
3. เพื่อเข้าใจการปรับประยุกต์ใช้ library ของ PHP ที่ชื่อว่า Open Flash Chart ในการพัฒาระบบ
การออกรายงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1. สามารถพัฒนาระบบ web application ให้แสดงรายงานในรูปแบบกราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาหลักสูตรและแผนการอบรม
ทำาความเข้าใจกระบวนการออกรายงานบน web application
ทำาความเข้าใจการ query ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ทำาความรู้จัก Open Flash Chart
เริ่มต้นสร้าง กราฟ แบบง่ายจากข้อมูล text file
เริ่มต้นสร้าง กราฟ แบบง่ายจากฐานข้อมูล
ทำาความเข้าใจกระบวนการแสดงรายงานในรูปแบบกราฟ แบบเส้น แท่ง
และวงกลม
ทำาความเข้าใจกระบวนการแสดงรายงานในรูปแบบผสม
การปรับแต่งแนวแกน X และ แกน Y
การทำางานในกระบวนการ click ที่กราฟเส้นและแท่ง
การปรับแต่ง Tool tip และ Chart Title
การปรับแต่งพื้นหลังของกราฟ
การเพิ่มลูกเล่นของกราฟด้วย Ajax
หมาย เหตุ
หลักสูตรนี้ไม่มีส่วนลด
กรณีขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บวก Vat 7%
ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าอบรมกรุณานำโน้ตบุ๊คมาเอง เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

การโอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2989-1145 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005