Thunderbrid-EMAIL CLIENT

เป็นโปรแกรมเมล์ที่มีความสามารถสูง ให้คุณได้ใช้อีเมล์อย่างปลอดภัยขึ้น รวดเร็วขึ้น และง่ายขึ้น สามารถใช้ได้ทั้ง POP3 และ IMAP สนับสนุนไดเรกทอรีแบบ LDAP และอ่าน RSS

หยุดอีเมล์ขยะ Thunderbird มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบอีเมล์ขยะและโฆษณา เครื่องมือนี้จะวิเคราะห์และเรียนรู้อีเมล์ของคุณ เพื่อแยกอีเมล์ที่น่าจะเป็นขยะออกมาคุณสามารถให้มันลบอีเมล์ขยะเหล่านี้โด ยอัติโนมัติหรือแยกไว้อีก folder หนึ่งก็ได้

ง่ายต่อการค้นหาอีเมล์ คุณสามารถเรียงลำดับอีเมล์ของคุณได้ตามต้องการ รวมทั้งแบ่งอีเมล์เป็นกลุ่มตามลำดับที่เรียง คุณสามารถค้นหาอีเมล์ได้อย่างรวดเร็วจากทูลบาร์ รวมทั้งเก็บการค้นหาของคุณเอาไว้เหมือนเป็น Folder ช่วยคุณจัดการอีเมล์โดยอัตโนมัติ และ label ช่วยคุณในการจัดหมวดหมู่อีเมล์

ปลอดภัย Thunderbird รองรับความสามารถด้านความปลอดภัยชั้นสูง เช่น S/MIME, digital signing, message encryp-tion, certificate และ security device

เป็นอย่างที่คุณต้องการ คุณสามารถดัดแปลงการจัดวาง folder และข้อมูลของอีเมล์ได้ตามต้องการ คุณสามารถปรับแต่ง toolbar เปลี่ยนแปลงหน้าตาของโปรแกรมด้วยการติดตั้ง extension

ความสามารถมากมาย รองรับ account อีเมล์แบบ IMAP/POP, รองรับการเขียนและอ่าน HTML mail, มี smart address book ที่รองรับ LDAP และเติมเต็มที่อยู่อีเมล์ให้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งเครือ่งมือ import จากโปรแกรมอื่น

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn