Category: R Project

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วยโปรแกรม R Gui (Rcmdr)

ภาพรวมของหลักสูตร

ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมการทำวิจัยกันมากขึ้น ทั้งในด้านการวิเคราะห์สถิติ วิจัยตลาด วิจัยด้านการแพทย์ การควบคุมคุณภาพการผลิต รวมทั้งการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ทำให้ซอฟท์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย คือ SPSS ส่วนโปรแกรม SAS, Stata , S-Plus, หรือ Statistica ก็มีผู้ใช้อยู่พอสมควร แต่ในประเทศชั้นนำของโลกกลับพบว่ามีแนวโน้มการใช้ Open source software เช่น R มากกว่า เพราะความสามารถในการวิเคราะห์และแสดงผลด้วยกราฟฟิกที่สวยงามมีความทันสมัย ประกอบกับการจัดหาโปรแกรมเชิงพาณิชย์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เป็นอุปสรรคในการสร้างงานวิจัยและไม่เหมาะกับการใช้งานในสถานศึกษาหรือ องค์กรที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์จนถึงขั้นถูกฟ้องร้องได้

โดยทางออกของปัญหาดังกล่าว คือ การใช้โปรแกรม Open source ที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ ซึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากนั้น คือ โปรแกรม R ในแพ็คเกจของ R Commander จากแต่เดิมหลายคนจะบ่นว่าโปรแกรม R นั้นยากในการเรียนรู้เพราะเป็น command-line แต่โปรแกรม R Commander นี้มีรูปแบบที่ เป็นชุดเมนูคำสั่งสำเร็จรูปแบบ GUI ไม่ต้องเขียน script สั่งงาน (โปรแกรมจะ process ชุดคำสั่งแบบต้นฉบับ R ให้ดูด้วย) ประกอบกับมี Plug-in การใช้งานขั้นสูงให้ด้วย ดังนั้นผู้ใช้ทั่วไปจึงสร้างความคุ้นเคยได้ไม่ยาก สามารถดึงข้อมูลจาก text file (CSV), SPSS, Minitab, Stata, Excel, Access หรือโปรแกรมฐานข้อมูลต่างๆ ได้ และที่สำคัญโปรแกรม R นั้นได้รับการยอมรับอย่างสูงในความสามารถ มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นจากทุกวงการ เช่น Google,Facebook,Twitter, Pfizer และ Shell หรือองค์กรของรัฐระดับนานาชาติมากมายพูดได้ว่า R เป็นอนาคตอันใกล้ของเรา ในฐานะภาษากลางของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ในการอบรมคอร์สนี้จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ของ R ในวงกว้างและทดลองใช้ งาน R Commander (R ในรูปแบบ GUI) ตั้งแต่เริ่มติดตั้ง จนถึงในฟังก์ชั่นต่างๆ รวมทั้งการแปลความหมายผลลัพธ์จากเมนูคำสั่งทางสถิติต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการอบรมหลักสูตรนี้มีความคุ้มค่ามาก เหมาะกับยุคเศรษฐกิจพอเพียง และถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิเคราะห์ข้อมูลสู่ระดับสากลต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะ สำหรับ

• บุคคลทั่วไปที่สนใจหรือทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้สถิติ เป็นนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์
• นิสิตระดับปริญญาตรี –โท-เอก ที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Open source
• พนักงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน องค์กรของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรด้วย Open source
• ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานด้านทฤษฎีสถิติ หรือเคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมาบ้าง

สิ่งที่จะได้รับจาก การอบรม

• ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้โปรแกรม R ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานได้
• ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถติดตั้งโปรแกรม / แพ็คเกจที่จำเป็น และเลือกใช้เทคนิคทางสถิติขั้นพื้นฐาน ในโปรแกรม R เวอร์ชั่น Commander รวมถึงสามารถแปลผล หรือนำผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วิธีการอบรม

• บรรยายเนื้อหาเชิงปฏิบัติการ
• ทดลองใช้โปรแกรม R Commander โดยทำตามตัวอย่างที่วิทยากรจัดไว้ให้ขณะบรรยาย
• Workshop การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยจริง ตั้งแต่นำเข้าข้อมูลจนถึงการสรุปผล

วิทยากร

อาจารย์อมรเทพ ทองชิว

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ปริญญาโท การจัดการประยุกต์ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การทำงาน

• วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท เอ็ม บี เค ลอนดรี้ จำกัด
• วิศวกรแผนกติดตั้ง บริษัท ฟอร์เบส จำกัด
• วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท โอลีน จำกัด
• ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงานที่เกี่ยวกับวิทยากรโปรแกรมสถิติ

• วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม OpenStat สําหรับงานวิจัย” คณะเภสัช ม.ศิลปากร ปี 2552
• วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม OpenStat สําหรับงานวิจัย” นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ (2 รุ่น) ปี 2553
• วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม OpenStat สําหรับงานวิจัย” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปี 2553
• วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม OpenStat สําหรับงานวิจัย” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) ปี 2554
• วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม OpenStat สำหรับงานวิจัย” กรมวิชาการเกษตร ปี 2554  (5 รุ่น)
• วิทยากรหัวข้อ “การใช้โปรแกรม R สําหรับงานวิจัย” IHPP กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553

วันเวลาและสถานที่อบรม

วัน : วันที่                             จำนวน 2 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรีตัดใหม่ 35
ราคา : 4,500 บาท/ท่าน/หลักสูตร

เนื้อหาโครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1 ทำความรู้จักกับฟังก์ชั่นต่างๆ ของ R Commander (ระหว่างฝึกอบรมจะมี Workshop ลงมือปฏิบัติจริง)

1.แนะนำโปรแกรม R และ R commander
ประวัติความเป็นมาของ R
หลักการทำงานของ R
ครอบครัว R และ package ที่สำคัญ
ข้อดีข้อเสียของ R
ความสามารถของ R
ชุมชนผู้ใช้ R

2.การติดตั้งโปรแกรม R รวมถึงแพ็คเกจที่จำเป็นและนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ต่างๆ
3.การ จัดการเกี่ยวกับตัวแปร เช่น ตั้งชื่อตัวแปร การรวม หรือแยกไฟล์ข้อมูล การเปลี่ยนชื่อ กำหนดชื่อตัวแปรย่อย การคำนวนค่าตัวแปร การส่งออกชุดข้อมูล เป็นต้น
4.การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย R commander
การสรุปข้อมูลพื้นฐาน (Numerical summaries)
การกระจายตัวของข้อมูล (Frequency distributions)
การจัดการค่า Missing (Count missing observations)
การสรุปข้อมูลทางสถิติ (Table of statistics)
ตารางสหสัมพันธ์ (Correlation matrix)
การทดสอบความสัมพันธ์ (Correlation test)
การทดสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Shapiro-Wilk test of normality)

วันที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและ Workshop ลงมือปฏิบัติจริง ด้วย R commander.

4.การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย R commander (ต่อ)
การทดสอบความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ (Contingency tables)
การทดสอบความแตกต่าง (Single-sample t-test, Indepentent samples t-test , Paired t-test, One-way ANOVA, Multi-way ANOVA)
การทดสอบค่าสัดส่วน (Single-sample proportion test, Two-sample proportion test)
การทดสอบค่าความแปรปรวน (Two-variances F-test , Bartlett's test , Levene's test )
5.การวิเคราะห์สถิติที่ไม่ใช้ พารามิเตอร์ (Non-Parametric Statistics) Two-sample Wilcoxon test Paired-samples Wilcoxon test Kruskal-Wallis test Friedman rank-sum test
6. การวิเคราะห์เชิงมิติ (Dimensional analysis)
การหาค่าความเชื่อมั่น (Scale reliability)
7.การหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression)
การสร้างตัวแบบ เชิงเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (Residual Analysis)
8.การสร้าง กราฟแบบต่างๆ ด้วย R commander Histogram ,Stem-and -leaf display ,Boxplot ,Quantile-comparison plot ,Scatterplot matrix Line graph ,XY conditioning plot ,Plot of means Strip chart ,Bar graph & Pie chart
9.Work shop ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยจริงด้วย R commander

หมายเหตุ
- หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วยโปรแกรม R ราคา 4,500 บาท/ท่าน
- กรณีชำระเงินล่วงหน้าก่อนการอบรม ลด 5 % คงเหลือ 4,275 บาท/ท่าน
- กรณีชำระเงินล่วงหน้าและเป็นสมาชิกนิตยสาร ลด 10% คงเหลือ 4,050 บาท/ท่าน
- กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับกับภาษี กรุณาบวก Vat 7% เพิ่มจากยอดปกติหรือเพิ่มจากยอดที่หักส่วนลดแล้ว
(4,500 + 7% = 4,815 บาท, 4,275 + 7% = 4,574.25 บาท, 4,050 + 7% = 4,333.50 บาท)
- บริษัทเอกชนกรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีสถานศึกษา/ราชการที่ได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาบวก Vat 7% อย่างเดียว
- ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาอบรมเอง เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

การ โอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส
จากนั้นส่งใบโอนเงินพร้อมใบสมัคร สแกนส่งมาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือส่งแฟกซ์มาที่ 0-2453-9628 หรือโทรมาแจ้งที่ คุณจอย 08-7099-0005

การเดินทางมาอบรม ณ ห้องอบรมของนิตยสารฯ อาคารซิตี้ลิงก์ ซอยเพชรบุรีตัดใหม่ 35
- เดินทางมาโดยรถประจำทาง สาย 38, 140, 23, 58, 11, 60, 62, 76, 99, 113, 536 ฯลฯ
- เดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ขึ้นรถไฟฟ้า Airport Link จากสนามบินมาลง สถานีราชปรารภ แล้วเดินเข้ามาที่ตึก หรือนั่งรถมอเตอร์ไซต์
- เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดได้ที่ตึก โดยประทับตราจากตึกจะไม่เสียค่าบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2453-9629 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005

Share