บริหารทรัพยากรบุคคลด้วย OrangeHRM

Category: OrangeHRM

หลักสูตร สำหรับการใช้งานระบบ OrangeHRM

OrangeHRM เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มีหลักการทำงานผ่านเว็บไซต์ มีฟังก์ชั่นการทำงานในหลายส่วนที่จำเป็น อาทิ การบันทึกเวลาเข้างาน

...
Share