วิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วยโปรแกรม R Gui (Rcmdr)

Category: R Project

ภาพรวมของหลักสูตร

ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมการทำวิจัยกันมากขึ้น ทั้งในด้านการวิเคราะห์สถิติ วิจัยตลาด วิจัยด้านการแพทย์

...
Share